Coin Target AI

coin-target-with-text-logo

Warunki korzystania z witryny internetowej oprogramowania

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Strona internetowa”), na której znalazłeś link do niniejszego Regulaminu („Strona internetowa”). Strona internetowa jest własnością internetową TheSoftware. (określane łącznie jako „Oprogramowanie”, „my” i „nas”). Wyrażasz zgodę na przestrzeganie w całości niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej TheSoftware („Warunki korzystania”), gdy: (a) uzyskujesz dostęp do Witryny; (b) zarejestrować się w celu otrzymywania biuletynu lub zapisać się na listę mailingową lub poprosić o informacje za pośrednictwem Witryny („Usługi subskrypcji”); (c) zarejestrować się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych od czasu do czasu przez TheSoftware (każdy z nich zwany „Konkursem”); (d) dołączyć lub próbować dołączyć do programu partnerskiego lub innej organizacji członkowskiej opisanej w Witrynie („Usługi członkowskie”); i/lub (e) zamówić produkt i/lub usługę za pośrednictwem Witryny internetowej („Usługi dostawcy i łącznie z Usługami subskrypcji i Usługami członkostwa zwanymi „Usługami”). Polityka prywatności oprogramowania („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady konkursu mające zastosowanie do każdego Konkursu, Umowa(y) zakupu oprogramowania („Umowa zakupu”), Umowa(y) członkostwa w oprogramowaniu („Umowa członkostwa”), a także wszelkie inne zasady operacyjne, zasady, harmonogramy cen i inne dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane, są wyraźnie włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie (łącznie zwane „Umową”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z Umową w całości, nie jesteś upoważniony do korzystania z Usług i/lub Witryny w jakikolwiek sposób i formie.

Oprogramowanie W SZCZEGÓLNOŚCI ODMÓWIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG KAŻDEJ OSOBY OBJĘTE USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W Internecie z 1998 r. ze zmianami („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ KAŻDEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO I WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Wyrażasz zgodę na warunki określone w Umowie w odniesieniu do korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę pomiędzy Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy od czasu do czasu zmieniać Umowę według własnego uznania, bez specjalnego powiadamiania. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana w Witrynie i należy zapoznać się z Umową przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług oznacza zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym momencie. Dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Z Serwisu i Usług mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które na mocy obowiązującego prawa mogą zawierać prawnie wiążące umowy. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18 roku życia). Jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18 lat), nie masz pozwolenia na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Z zastrzeżeniem warunków Umowy, rejestrując się w Witrynie i uzyskując zgodę TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bezpłatnie, Usługi Subskrypcji. Usługi subskrypcji zapewnią użytkownikowi treść wiadomości e-mail, teksty i inne materiały („Treść subskrypcji”) istotne dla marketingu internetowego zapewnianego przez TheSoftware i jego partnerów zewnętrznych („Dostawcy zewnętrzni”). Treść subskrypcyjna zawiera komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i dostawców zewnętrznych i nie należy na nich koniecznie polegać. Podczas korzystania z Treści objętych subskrypcją i/lub Usług subskrypcji należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo. Zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie mieć żadnych zobowiązań wobec Ciebie w związku z jakąkolwiek Treścią subskrypcyjną. Oprogramowanie nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Treść subskrypcyjna udostępniana w związku z Usługami subskrypcyjnymi jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług subskrypcji i/lub Treści objętych subskrypcją. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych użytkowników końcowych ani osób trzecich, za jakiekolwiek roszczenia związane z którąkolwiek z Usług Subskrypcji.

Usługi członkowskie

Z zastrzeżeniem warunków Umowy i Umowy członkowskiej, rejestrując się w Serwisie, wyrażając zgodę na Umowę członkowską i uzyskując zgodę od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać, odpłatnie lub bezpłatnie, Członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Kopię Umowy członkowskiej można znaleźć na stronie internetowej konkretnego członkostwa. Programy członkowskie TheSoftware umożliwiają dostęp do treści, tekstów i innych materiałów („Treść członka”, a wraz z Treścią subskrypcji „Treść”) dostarczanych przez TheSoftware i niektórych Dostawców zewnętrznych, zaprojektowanych, aby pomóc Członkom w ich przedsięwzięciach marketingowych online. Treści członkowskie zawierają komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez zewnętrznych dostawców oprogramowania TheSoftware i niekoniecznie należy na nich polegać. Podczas korzystania z Treści członkowskich i/lub Usług członkowskich należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo. Zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie mieć żadnych zobowiązań wobec Ciebie w związku z jakąkolwiek Treścią członkowską. Oprogramowanie nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Treści członkowskie udostępniane w związku z Usługami członkowskimi są dokładne, kompletne i odpowiednie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoją niemożność korzystania z Usług członkowskich i/lub Treści członkowskich. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie, żadnych użytkowników końcowych ani osób trzecich, za jakiekolwiek roszczenia związane z którąkolwiek z Usług członkowskich.

Usługi dostawcy

Wypełniając odpowiednie formularze zamówienia, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi za pośrednictwem Witryny. Produkty i/lub usługi prezentowane w Witrynie mogą zawierać opisy dostarczone bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich produktów Dostawcy Zewnętrznego. Oprogramowanie nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że opisy takich elementów są dokładne i kompletne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny lub za jakiekolwiek spory ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentem końcowym. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia związane z dowolnymi produktami i/lub usługami oferowanymi w Witrynie.

Ogólny

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją w Usługach, mogą obejmować między innymi niektóre lub wszystkie z poniższych: (a) Twoje imię i nazwisko; b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli jest inny); e) numer telefonu domowego; f) numer telefonu służbowego; g) numer telekopiarki; (h) dane karty kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne usługi”). Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracyjnych usługi. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane rejestracyjne usługi, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) użytkownik naruszy jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) podane przez Ciebie dane rejestracyjne usługi są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub z innych powodów niedopuszczalne. Oprogramowanie może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić kryteria dotyczące Danych rejestracyjnych.

O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępniane użytkownikowi w Witrynie, które rozszerzają lub w inny sposób ulepszają obecne funkcje Witryny, będą podlegać Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoją niezdolność do korzystania z Usług i/lub kwalifikowania się do nich. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek Usług lub innego produktu, usługi lub promocji oferowanych przez TheSoftware i/lub któregokolwiek z jego zewnętrznych dostawców. Jeśli MTS Advertise OU z jakiegokolwiek powodu rozwiąże Umowę i/lub jakiekolwiek Usługi, MTS Advertise OU nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania z Witryny jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do wszelkich sporów, jakie możesz mieć z TheSoftware.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody w ramach Konkursów. Podając prawdziwe i dokładne informacje w związku z obowiązującym formularzem rejestracyjnym do Konkursu oraz wyrażając zgodę na oficjalny Regulamin Konkursu mający zastosowanie do każdego Konkursu, możesz wziąć udział w konkursie i zyskać szansę na wygranie nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych w Witrynie, należy najpierw całkowicie wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych danych rejestracyjnych do konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane rejestracyjne do Konkursu, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) użytkownik naruszy jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) podane przez Państwa dane rejestracyjne do Konkursu są niekompletne, fałszywe, duplikowane lub z innych powodów niedopuszczalne. Oprogramowanie może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić kryteria dotyczące Danych rejestracyjnych.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony internetowej otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Treści i powiązanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie wolno Ci używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani przekazywać Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług ani żadnej ich części. TheSoftware zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, aby zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny. Nie możesz podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury TheSoftware. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie podlega przeniesieniu.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione na mocy obowiązujących praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności (w tym między innymi , Prawa własności intelektualnej. Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków zautomatyzowanych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub ekstrakcji danych w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody Oprogramowanie jest zabronione. Użytkownik nie nabywa praw własności do jakichkolwiek treści, dokumentów, oprogramowania, usług lub innych materiałów przeglądanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczanie informacji lub materiałów w Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się w Witrynie lub w Usługach i za ich pośrednictwem są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela jest surowo zabronione.

HIPERLINKI DO STRONY INTERNETOWEJ, CO-BRANDING, „RAMOWANIE” I/LUB ODNOSZENIA SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ ZABRONIONE

O ile nie uzyskano wyraźnego zezwolenia od TheSoftware, nikt nie może z jakiegokolwiek powodu umieszczać hiperłączy do Witryny lub jej części (w tym między innymi logotypów, znaków towarowych, znaków towarowych lub materiałów objętych prawami autorskimi) do swojej witryny internetowej lub miejsca w Internecie. Ponadto „formowanie” Witryny i/lub odwoływanie się do Uniform Resource Locator („URL”) Witryny w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, stosownie do przypadku, wszelkich takich treści lub działań. Niniejszym potwierdzasz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody z tym związane.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do edytowania i/lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się w Witrynie.

ZASTRZEŻENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, SĄ DOSTARCZANE NA „ W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (W TYM M.in. ZRZECZENIE SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ) I/LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE JAKO OGRANICZENIA, TheSoftware NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA ; (B) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE I WOLNO OD BŁĘDÓW; (C) UŻYTKOWNIK KWALIFIKUJE SIĘ DO KONKURSÓW I/LUB USŁUG; LUB (D) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, WSZELKICH PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKICH INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ MOŻE wnioskować za pośrednictwem strony internetowej będzie dokładne lub wiarygodne. STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚĆ, WSZELKIE PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODSTAWOWEGO POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO POWIĄZANEGO Z STRONĄ INTERNETOWĄ. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD OPROGRAMOWANIA, JEGO DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO LUB W INNY SPOSÓB POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, NIE BĘDZIE STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI, NIE WYRAŹNIE OKREŚLONEJ W UMOWIE.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBRANIA

Odwiedzający pobierają informacje ze Strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie gwarantuje, że takie pliki do pobrania nie zawierają szkodliwych kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMI I ZGADZA SIĘ, ŻE Oprogramowanie NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE I/LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM M.in. SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, WARTOŚCI WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI Oprogramowanie ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ZAKRESIE: (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSU, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK TRZECICH STRAT PRODUKTY STRON, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB WSZELKIE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ; (B) KOSZT ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ; (C) NIEZAKwalifikowanie się do konkursów, usług lub produktów stron trzecich od któregokolwiek z naszych dostawców zewnętrznych lub jakakolwiek późniejsza odmowa dostępu do produktów stron trzecich; (D) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH DANYCH REJESTRACYJNYCH; ORAZ (E) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH PRZYCZYN POSTĘPOWANIA, ŁĄCZNIE, W TYM M.in. NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBANIA, RYSYSU ODPOWIEDZIALNOŚCI, WPROWADZENIA W PRAWO ORAZ WSZELKICH INNYCH DELIKTÓW. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZWOLNIA OPROGRAMOWANIE ORAZ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH Oprogramowania OD WSZELKICH OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROSZCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM NINIEJSZYM. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIA, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OPROGRAMOWANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH WYNOSI PIĘĆSET DOLARÓW (500,00 USD). NEGACJA SZKÓD OKREŚLONA POWYŻEJ JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM PODSTAWY OKAZJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A Oprogramowaniem. NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, O KTÓRE MOŻESZ wnioskować za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, NIE BĘDZIE DOSTĘPNE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić TheSoftware, każdą z jego spółek macierzystych, spółek zależnych i stowarzyszonych, a także każdego z ich członków, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, współbranderów i/lub innych partnerów przed wszelkimi roszczeniami, wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie), odszkodowania, pozwy, koszty, żądania i/lub jakiekolwiek orzeczenia wydane przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku lub w wyniku: (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, Usług, Treści i/lub wpisu do dowolnego Konkursu; (b) naruszenie przez Ciebie Umowy; i/lub (c) naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują na korzyść TheSoftware, każdej z jej spółek dominujących, spółek zależnych i/lub stowarzyszonych oraz każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować niniejsze postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie, we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

W Witrynie mogą znajdować się łącza do innych witryn internetowych i/lub zasobów, w tym między innymi tych, których właścicielem i operatorem są Dostawcy Zewnętrzni. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialne za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów stron trzecich. Co więcej, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, politykę prywatności, treść, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne w takich witrynach internetowych lub zasobach stron trzecich lub za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty z tego wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE DLA GOŚCI

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i/lub materiały przesyłane za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Witryny oraz wszelkich innych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, kliknij tutaj.

Jakakolwiek próba dokonania przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub innego zakłócania działania Strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie pilnie ścigać wszelkie środków zaradczych w tym zakresie przeciwko jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, który dopuścił się przestępstwa, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zgodnie z zasadą słuszności.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Estonii (bez względu na zasady kolizyjne). Każde wydane orzeczenie będzie ostateczne i rozstrzygające dla stron, a orzeczenie w jego sprawie może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako uniemożliwiające którejkolwiek ze stron ubieganie się o nakaz sądowy w celu ochrony jej praw do czasu rozstrzygnięcia arbitrażu. W zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się nie wnosić, nie przyłączać się ani nie uczestniczyć w żadnym pozwie zbiorowym dotyczącym jakichkolwiek roszczeń, sporów lub kontrowersji, jakie możesz mieć przeciwko TheSoftware. oraz każdego z ich przedstawicieli prawnych, podmiotów stowarzyszonych, zależnych, rodziców, agencji i ich odpowiednich członków, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów. Wyrażasz zgodę na wpis nakazu sądowego w celu wstrzymania takiego pozwu lub usunięcia Cię jako uczestnika pozwu. Zgadzasz się pokryć honoraria adwokackie i koszty sądowe, jakie TheSoftwareurs poniesie w związku z ubieganiem się o taką ulgę. Umowa nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw i środków umożliwiających dochodzenie roszczenia indywidualnie, a nie w ramach pozwu zbiorowego w wiążącym arbitrażu, jak określono powyżej. Niniejsze postanowienie uniemożliwiające Państwu wnoszenie, przyłączanie się lub uczestnictwo w pozwach zbiorowych stanowi niezależną umowę. Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.